Tìm trong khoảng giá: Sắp xếp sản phẩm:
PH 205DH
27,956,500đ
32,890,000 đ
-4,933,500 đ
Hai Tầng PH HT206XD
26,392,500đ
31,050,000 đ
-4,657,500 đ
PH 204DH
24,046,500đ
28,290,000 đ
-4,243,500 đ
PH HT 205 XD
22,873,500đ
26,910,000 đ
-4,036,500 đ
Hai Tầng PH HT204XD
19,550,000đ
23,000,000 đ
-3,450,000 đ
PH X205XD
18,572,500đ
21,850,000 đ
-3,277,500 đ
PH X204XD
15,249,000đ
17,940,000 đ
-2,691,000 đ
PH 203XD
11,534,500đ
13,570,000 đ
-2,035,500 đ
PH 204SN
11,109,000đ
15,870,000 đ
-4,761,000 đ
PH 203SN
11,045,750đ
12,995,000 đ
-1,949,250 đ
PH X203XD
10,948,000đ
15,640,000 đ
-4,692,000 đ
PH 203SD
10,800,000đ
15,430,000 đ
-4,630,000 đ
PH 202SN
8,602,000đ
10,120,000 đ
-1,518,000 đ
PH X202XD
7,406,000đ
10,580,000 đ
-3,174,000 đ