Tìm trong khoảng giá: Sắp xếp sản phẩm:
PH 205DH
23,023,000đ
32,890,000 đ
-9,867,000 đ
Hai Tầng PH HT206XD
21,735,000đ
31,050,000 đ
-9,315,000 đ
PH 204DH
19,803,000đ
28,290,000 đ
-8,487,000 đ
PH HT 205 XD
18,837,000đ
26,910,000 đ
-8,073,000 đ
Hai Tầng PH HT204XD
16,100,000đ
23,000,000 đ
-6,900,000 đ
PH X205XD
15,295,000đ
21,850,000 đ
-6,555,000 đ
PH X204XD
12,558,000đ
17,940,000 đ
-5,382,000 đ
PH 204SN
11,109,000đ
15,870,000 đ
-4,761,000 đ
PH X203XD
10,948,000đ
15,640,000 đ
-4,692,000 đ
PH 203SD
10,800,000đ
15,430,000 đ
-4,630,000 đ
PH 203SN
9,096,500đ
12,995,000 đ
-3,898,500 đ
PH 203XD
8,820,500đ
13,570,000 đ
-4,749,500 đ
PH X202XD
7,406,000đ
10,580,000 đ
-3,174,000 đ
PH 202SN
7,084,000đ
10,120,000 đ
-3,036,000 đ