Tìm trong khoảng giá: Sắp xếp sản phẩm:
PH 205DH
29,601,000đ
32,890,000 đ
-3,289,000 đ
Hai Tầng PH HT206XD
27,945,000đ
31,050,000 đ
-3,105,000 đ
PH 204DH
25,461,000đ
28,290,000 đ
-2,829,000 đ
Hai Tầng PH HT 205 XD
24,219,000đ
26,910,000 đ
-2,691,000 đ
Hai Tầng PH HT204XD
20,700,000đ
23,000,000 đ
-2,300,000 đ
PH X205XD
19,665,000đ
21,850,000 đ
-2,185,000 đ
PH X204XD
16,146,000đ
17,940,000 đ
-1,794,000 đ
PH 204SN
14,283,000đ
15,870,000 đ
-1,587,000 đ
PH X203XD
14,076,000đ
15,640,000 đ
-1,564,000 đ
PH 203SD
13,887,000đ
15,430,000 đ
-1,543,000 đ
PH 203XD
12,213,000đ
13,570,000 đ
-1,357,000 đ
PH 203SN
11,695,500đ
12,995,000 đ
-1,299,500 đ
PH X202XD
9,522,000đ
10,580,000 đ
-1,058,000 đ
PH 202SN
9,108,000đ
10,120,000 đ
-1,012,000 đ