Tìm trong khoảng giá: Sắp xếp sản phẩm:
PH 418CL
85,500,000đ
95,000,000 đ
-9,500,000 đ
PH 205DH
29,601,000đ
32,890,000 đ
-3,289,000 đ
Hai Tầng PH HT206XD
27,945,000đ
31,050,000 đ
-3,105,000 đ
PH 204DH
25,461,000đ
28,290,000 đ
-2,829,000 đ
Hai Tầng PH HT 205 XD
24,219,000đ
26,910,000 đ
-2,691,000 đ
Hai Tầng PH HT204XD
20,700,000đ
23,000,000 đ
-2,300,000 đ
PH X205XD
19,665,000đ
21,850,000 đ
-2,185,000 đ
PH PBS418DH
18,216,000đ
20,240,000 đ
-2,024,000 đ
PH X204XD
16,146,000đ
17,940,000 đ
-1,794,000 đ
PH 204SN
14,283,000đ
15,870,000 đ
-1,587,000 đ
PH X203XD
14,076,000đ
15,640,000 đ
-1,564,000 đ
PH 203SD
13,887,000đ
15,430,000 đ
-1,543,000 đ
PH KP418XD
12,937,500đ
14,375,000 đ
-1,437,500 đ
PH 203XD
12,213,000đ
13,570,000 đ
-1,357,000 đ
PH KP416XD
12,109,500đ
13,455,000 đ
-1,345,500 đ
PH 418SM
11,700,000đ
13,000,000 đ
-1,300,000 đ
PH 203SN
11,695,500đ
12,995,000 đ
-1,299,500 đ
PH P418DH II
11,385,000đ
12,650,000 đ
-1,265,000 đ
PH PBS416G
10,971,000đ
12,190,000 đ
-1,219,000 đ
PH P416DH II
10,660,500đ
11,845,000 đ
-1,184,500 đ
PH X202XD
9,522,000đ
10,580,000 đ
-1,058,000 đ
PH 202SN
9,108,000đ
10,120,000 đ
-1,012,000 đ
PH Q418XD
8,300,700đ
9,223,000 đ
-922,300 đ
PH 418G
8,235,000đ
9,150,000 đ
-915,000 đ
PH Q416G
6,934,500đ
7,705,000 đ
-770,500 đ
PH HT510XD
6,840,000đ
7,600,000 đ
-760,000 đ
PH TR511XD
5,400,000đ
6,000,000 đ
-600,000 đ
PH C510DH
5,175,000đ
5,750,000 đ
-575,000 đ
PH 418SN
5,092,200đ
5,658,000 đ
-565,800 đ
PH 304DH
4,837,500đ
5,375,000 đ
-537,500 đ
PH G303SN
4,671,000đ
5,190,000 đ
-519,000 đ
PH T508DH
4,612,500đ
5,125,000 đ
-512,500 đ
PH TX510XD
4,612,500đ
5,125,000 đ
-512,500 đ
PH 416SN
4,554,000đ
5,060,000 đ
-506,000 đ
PH Q416SN
4,554,000đ
5,060,000 đ
-506,000 đ
PH T510SN
4,266,000đ
4,740,000 đ
-474,000 đ
PH G302SN
4,162,500đ
4,625,000 đ
-462,500 đ
PH 303DH
4,050,000đ
4,500,000 đ
-450,000 đ
PH C508XD
3,708,000đ
4,120,000 đ
-412,000 đ
PH CT303XD
3,703,500đ
4,115,000 đ
-411,500 đ
PH T508XD
3,600,000đ
4,000,000 đ
-400,000 đ
PH TX508XD
3,487,500đ
3,875,000 đ
-387,500 đ
PH CX508SN
3,321,000đ
3,690,000 đ
-369,000 đ
PH 302G
3,037,500đ
3,375,000 đ
-337,500 đ
PH 302XD
2,700,000đ
3,000,000 đ
-300,000 đ
PH G602SN
2,124,000đ
2,360,000 đ
-236,000 đ
PH 602DH
1,890,000đ
2,100,000 đ
-210,000 đ
PH 602XD
1,485,000đ
1,650,000 đ
-165,000 đ