Tìm trong khoảng giá: Sắp xếp sản phẩm:
PH 418CL
61,750,000đ
95,000,000 đ
-33,250,000 đ
PH 205DH
27,956,500đ
32,890,000 đ
-4,933,500 đ
Hai Tầng PH HT206XD
26,392,500đ
31,050,000 đ
-4,657,500 đ
PH 204DH
24,046,500đ
28,290,000 đ
-4,243,500 đ
PH HT 205 XD
22,873,500đ
26,910,000 đ
-4,036,500 đ
Hai Tầng PH HT204XD
19,550,000đ
23,000,000 đ
-3,450,000 đ
PH X205XD
18,572,500đ
21,850,000 đ
-3,277,500 đ
PH X204XD
15,249,000đ
17,940,000 đ
-2,691,000 đ
PH PBS418DH
15,180,000đ
20,240,000 đ
-5,060,000 đ
PH 203XD
11,534,500đ
13,570,000 đ
-2,035,500 đ
PH 204SN
11,109,000đ
15,870,000 đ
-4,761,000 đ
PH 203SN
11,045,750đ
12,995,000 đ
-1,949,250 đ
PH X203XD
10,948,000đ
15,640,000 đ
-4,692,000 đ
PH 203SD
10,800,000đ
15,430,000 đ
-4,630,000 đ
PH KP418XD
10,781,250đ
14,375,000 đ
-3,593,750 đ
PH KP416XD
10,091,250đ
13,455,000 đ
-3,363,750 đ
PH P418DH II
9,487,500đ
12,650,000 đ
-3,162,500 đ
PH PBS416G
9,142,500đ
12,190,000 đ
-3,047,500 đ
PH 418SM
9,100,000đ
13,000,000 đ
-3,900,000 đ
PH P416DH II
8,883,750đ
11,845,000 đ
-2,961,250 đ
PH 202SN
8,602,000đ
10,120,000 đ
-1,518,000 đ
PH X202XD
7,406,000đ
10,580,000 đ
-3,174,000 đ
PH Q418XD
6,917,250đ
9,223,000 đ
-2,305,750 đ
PH 418G
6,400,000đ
9,150,000 đ
-2,750,000 đ
PH Q416G
5,778,750đ
7,705,000 đ
-1,926,250 đ
PH HT510XD
5,700,000đ
7,600,000 đ
-1,900,000 đ
PH TR511XD
4,800,000đ
6,000,000 đ
-1,200,000 đ
PH C510DH
4,600,000đ
5,750,000 đ
-1,150,000 đ
PH 304DH
4,300,000đ
5,375,000 đ
-1,075,000 đ
PH G303SN
4,150,000đ
5,190,000 đ
-1,040,000 đ
PH T508DH
4,100,000đ
5,125,000 đ
-1,025,000 đ
PH TX510XD
4,100,000đ
5,125,000 đ
-1,025,000 đ
PH 418SN
3,960,600đ
5,658,000 đ
-1,697,400 đ
PH T510SN
3,790,000đ
4,740,000 đ
-950,000 đ
PH G302SN
3,700,000đ
4,625,000 đ
-925,000 đ
PH 303DH
3,600,000đ
4,500,000 đ
-900,000 đ
PH 416SN
3,542,000đ
5,060,000 đ
-1,518,000 đ
PH 416SN
3,542,000đ
5,060,000 đ
-1,518,000 đ
PH CT303XD
3,290,000đ
4,115,000 đ
-825,000 đ
PH C508XD
3,290,000đ
4,120,000 đ
-830,000 đ
PH TX508XD
3,100,000đ
3,875,000 đ
-775,000 đ
PH CX508SN
2,950,000đ
3,690,000 đ
-740,000 đ
PH 302G
2,700,000đ
3,375,000 đ
-675,000 đ
PH 302XD
2,400,000đ
3,000,000 đ
-600,000 đ
PH G602SN
1,890,000đ
2,360,000 đ
-470,000 đ
PH 602DH
1,680,000đ
2,100,000 đ
-420,000 đ
PH 602XD
1,320,000đ
1,650,000 đ
-330,000 đ